Fáiltíonn an Bord roimh aiseolas ó thuismitheoirí maidir le comhlíonadh na scoile leis na ceanglais a bhaineann le cumhdach leanaí mar atá de réir na ‘Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus do Bhunscoileanna Iar-Bhunscoile 2017 (priomhoide@gaelscoiluiriada.ie)

The Board welcome feedback of parents parents in relation to the school’s compliance with the requirements of the child safeguarding requirements of the ‘Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017’ (priomhoide@gaelscoiluiriada.ie)

Polasaí Sábháilteachta ina iomlán agus Comhad Sábháilteachta ar fáil san oifig

(Complete Safety Policy including Safety File available in the office)