________________________________________

Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus Teimpléad Measúnaithe Riosca

Child Safeguarding Statement and Risk Assessment Template

Polasaí ina Iomlán/Complete Policy: anseo

Fáiltíonn an Bord roimh aiseolas ó thuismitheoirí maidir le comhlíonadh na scoile leis na ceanglais a bhaineann le cumhdach leanaí mar atá de réir na ‘Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus do Bhunscoileanna Iar-Bhunscoile 2017 (priomhoide@gaelscoiluiriada.ie)

The Board welcome feedback of parents parents in relation to the school’s compliance with the requirements of the child safeguarding requirements of the ‘Child Protection Procedures for Primary and Post Primary Schools 2017’ (priomhoide@gaelscoiluiriada.ie)

________________________________________

Polasaí Frith-Bhulaíochta/Anti-Bullying Policy 2021

Polasaí Rollacháin Nua 26ú Aibreán 2021 ar aghaidh/New Enrolment Policy from 26th April. 2021

Ráiteas Sábháilteachta/Safety Statement

(Polasaí ina iomlán agus an Cómhad Sábháilteachta ar fáil san Oifig/Complete policy including Safety File available in Office)

Cód Riailbhéasa is Smachta/Code of Behaviour

Polasaí Lón Folláin/Healthy Lunch Policy

Polasaí Obair Bhaile/Home Work Policy

Polasaí Úsáide Inghlactha/Acceptable Usage Policy