• Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Oideachas Sóisialta, Imshaoil & Eolaíochta
 • Stair
 • Tíreolaíocht
 • Eolaíocht
 • Oideachas Ealaíne
 • Rince Gaelach
 • Ceol: Feadóg, Recorder, Veidhlín Suzuki
 • Urlabhraíocht & Drámaíocht
 • Corpoideachas
 • Snámh
 • Teagasc Críostaí
 • Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte
 • TFC: Ríomhaireacht is Scileanna Digiteacha